Laddar artikel...
Label
Label Label

Integritetspolicy

Dataskydd
Du som kund till Matboden skall känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Är vi öppna med hur vi samlar in och delar den information som vi sparar om dig. Det är viktigt att du som kund känner en trygghet i att personuppgifterna hanteras på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med att både följa dataskyddsregler och interna riktlinjer och rutiner – allt för att värna din integritet och dina uppgifter. Nedan kan du ta del av hur och varför Matboden behandlar dina personuppgifter, vilka vi delar dina uppgifter med, vilka vi hämtar uppgifter från samt vilka rättigheter du har.
1. Personuppgiftsansvarig
Matboden är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter när du handlar hos oss i butiken eller i vår e-handel, www.natlivs.se.
2. Dataskyddsombud – hur vi arbetar för att dina uppgifter är trygga
För att garantera att all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och lagligt sätt har Matboden utsett ett dataskyddsombud. För att komma i kontakt med dataskyddsombud, kontakta vår kundservice.
3. Insamling och behandling av personuppgifter
Självklart vill vi att du som kund ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi strävar alltid efter att vara öppna och transparenta med vilka uppgifter vi samlar in, sparar och behandlar om dig som kund och vi efterlever alltid den lagstiftning för personuppgiftsbehandling som gäller.
3.1. Personuppgiftsbehandling – varför vi samlar in och sparar personuppgifter
3.1.1. För att kunna hantera kundens beställning/köp
Dina uppgifter behandlas t.ex. för att hantera din betalning, beställningar och, om du har handlat via www.natlivs.se, för att skicka orderbekräftelse och leverera din beställning.
3.1.2. För att kunna hantera och administrera kundens användarkonto
Personuppgifter behandlas för att kunna skapa personliga sidor till dig som kund och administrera ditt konto som kund.
3.1.3. För att kunna lämna förmåner och erbjudanden till medlemmen enligt villkoren för medlemskap i ett lojalitetsprogram samt utföra kundanalys
Vi hanterar dina uppgifter för att t.ex. skicka veckobrev eller ge dig personliga erbjudanden. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra bland annat direkt i utskicket eller via kundservice.
3.1.4. För att kunna ge medlemmen en personligt anpassad upplevelse av företagets tjänster.
Vi behandlar dina personuppgifter som kund för att kunna anpassa och förenkla din upplevelse och för att du ska få möjlighet att ta del av erbjudanden. Detta innebär bl.a. att vi kan rikta relevanta produktrekommendationer genom analys av hur medlemmar använder företagets webbsidor och digitala kanaler. Direktmarknadsföring sker bl.a. genom e-post, SMS, sociala medier eller andra digitala kanaler. Du kan göra det via personlig inloggning på webbsidor, direkt i digitala utskick eller genom att kontakta vår kundservice.
3.1.5. För att kunna marknadsföra produkter och tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter, tjänster och förmåner till våra kunder och medlemmar. Det kan t.ex. handla om att ge möjlighet att förenkla framtida inköp som exempelvis att spara digitala shoppinglistor.
3.1.6. För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event
Vid deltagande vid tävlingar eller event behandlar vi personuppgifter för att kunna kommunicera innan, under och efter tävlingen/eventet samt för att kunna identifiera och säkerställa deltagarens ålder.
3.1.7. För att kunna hantera kundtjänstärenden
För att kunna hantera förfrågningar, ansökningar, utreda klagomål- och supportärenden behöver vi behandla vissa personuppgifter för att säkerställa identitet i vår kommunikation. Detta kan ske via telefon eller digitala kanaler inkluderat sociala medier.
3.1.8. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)
Ibland behöver vi behandla personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan avse produktansvar och produktsäkerhet. Om det exempelvis gäller en defekt eller hälsovådlig vara måste vi ta fram kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser. Vi kan också kräva, i enlighet med t.ex. bokföringslagen och penningtvättslagen, att behandla personuppgifter om det finns misstanke om oegentligheter.
3.1.9. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort
För att kunna göra våra tjänster mer användarvänliga och förenkla informationsflödet eller lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler behandlar vi personuppgifter som t.ex. IP-adress, webläsarinställningar och operativsystem.
3.1.10. För att kunna förhindra missbruk av en tjänst och för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget
För att kunna förbygga utreda och säkerställa våra kunders integritet och skydd behandlar vi vissa personuppgifter. I första hand gäller detta försök till olovlig inloggning på användarkonton, skydda IT-miljö mot angrepp och intrång.
4. Personuppgiftsbiträde – vilka vi delar dina uppgifter med som inte är ansvarig för dina personuppgifter och varför
Vi tar hjälp av andra företag som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det gäller t.ex. företag som tillhandahåller IT-tjänster och företag som hjälper oss med utskick m.m. Vi säljer aldrig vidare dina uppgifter till tredje part.
5. Myndigheter
Vi lämnar ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.
6. Den registrerades rättigheter
Som kund hos oss har du vissa rättigheter när det kommer till hur vi behandlar dina personuppgifter. Exempelvis kan du begära att få ett registerutdrag på vilka uppgifter som vi behandlar samt invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktreklam. Du har även rätt att begränsa och invända mot vår behandling av dina personuppgifter samt även få dem raderade.
6.1. Rätt till tillgång
Vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. (Dvs information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Du har också rätt att få en kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss (registerutdrag) om du gör begäran till vår kundservice via telefon. Om vi får in en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
6.2. Rätt till rättelse
Om vi fått in fel personuppgifter har du rätt att i efterhand korrigera dem. Du har också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du kan själv rätta vissa uppgifter via inloggning på användarkonto eller genom att kontakta vår kundservice.
6.3. Rätt till radering
Du har alltid rätt att begära radering av dina personuppgifter, om du till exempel invänder mot att vi behandlar dem för direktmarknadsföringsmål. Observera att vi bara lagrar uppgifter som är nödvändiga för den tjänst vars avtal du godkänt och att vi inte raderar dina personuppgifter ifall vi behöver dem för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Radering av specifika uppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att uppfylla avtalsvillkor vilket innebär att ditt kundkonto måste avslutas.
6.4. Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, att vissa personuppgifter i framtiden bara kan användas till vissa avgränsade syften. Dock kan en begränsning av behandling innebära att vi inte har möjlighet att uppfylla avtalsvillkor vilket innebär att ditt kundkonto måste avslutas.
6.5. Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.
6.6. Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Rätten att invända omfattar även de analyser av personuppgifter som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post.
6.7. Rätt till dataportabilitet
Dataportabilitet innebär att du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett format som du kan ta emot. I vissa fall kan du även be om att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
7. Klagomål till tillsynsmyndighet
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. För att framföra klagomål kontakta vår kundservice.
8. Om lämnande av uppgifter krävs enligt avtal eller lag
Om insamling av dina personuppgifter är nödvändig inom ramen för t.ex. avtalsvillkor eller krävs enligt lag (t.ex. bokföringslagen eller penningtvättslagen) kan vår rättsliga skyldighet och/eller åtaganden enligt villkoren göra att vi kan neka dig vissa aktiviteter och begäran beroende på förutsättningar i enskilda fall.
9. Uppgifter som hämtas från tredje part - någon annan än dig eller våra register
Vi kan också samla in personuppgifter om dig från någon annan – det som på juridikspråk kallas för tredje part. Exempel på detta kan vara:
- Adressuppgifter hämtas från offentliga adressregister för att alltid vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
- Uppgifter om kreditvärdighet hämtar vi från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
10. Avtalsuppdateringar
Du hittar alltid den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy på vår webbplats. Du som har personuppgifter lagrade hos oss (så som namn, adress osv.) kommer alltid bli informerad när integritetspolicyn eller ditt avtal uppdateras genom e-post, via inloggning på natlivs.se eller via information i butik.
11. Detaljerad information kring personuppgiftsbehandling
För att läsa en mer detaljerad information hur vi behandlar dina personuppgifter klicka här.
Matboden Ektorp (556712-8508)
Ektorpsvägen 4
131 47 Nacka